Dorabianie do emerytury pomostowej
Warunki utraty prawa do emerytury pomostowej

Prawo do emerytur pomostowych ustaje z dniem:

 • poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
 • osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 60 lat - w przypadku kobiet, 65 lat - w przypadku mężczyzn - jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
 • śmierci uprawnionego.

Dodatkowy dochód

Osiąganie dochodów o określonej wysokości może spowodować zawieszenie lub zmniejszenie emerytury pomostowej.


dorabianie do emerytur pomostowychDochody nie przekraczające 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy nie mają wpływu na wysokośc pobieranej emerytury pomostowej. Jeżeli kwota ta przekroczy ustaloną stawkę wypłata emerytury będzie zawieszona lub odpowiednio zmniejszona.

Jeśli dodatkowy zarobek emeryta przekroczy limit wynoszący 130% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, wówczas ZUS wstrzyma wypłatę emerytury pomostowej.

Przychody jakie wpływają na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury pomostowej pochodzące z :

 • pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy,
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, których wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi lub współpracy przy wykonywaniu tych umów,
 • pozarolniczej działalności, której wykonywanie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tych umów,
 • wykonywania odpłatnie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobierania stypendium sportowego,
 • służby pełnionej m.in. w: Wojsku Polskim, Policji, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu.

Nie wszystkie dochody wpływają na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury pomostowej. Chodzi tu m.in. o przychody z :

 • umów o dzieło zawartych z innym podmiotem niż własny pracodawca (o ile nie są wykonywane na rzecz własnego pracodawcy),
 • praw autorskich i patentowych,
 • wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali (chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej),
 • honorariów z tytułu działalności twórczej lub artystycznej.


Zobacz limit dorabiania do emerytury pomostowej >>