Ustawa o emeryturach pomostowych
Warunki utraty prawa do emerytury pomostowej

Prawo do emerytur pomostowych ustaje z dniem:

  • poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 60 lat - w przypadku kobiet, 65 lat - w przypadku mężczyzn - jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • śmierci uprawnionego.

Emerytury pomostowe nie dla wszystkich

Nie wszyscy, którzy pracują w trudnych warunkach mogą przejść na emeryturę pomostową.


emerytury pomostoweDo Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek o sprawdzenie zgodności z konstytucją ustawy o emeryturach pomostowych. Z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2011 r. (K 23/09) wynika, że nie wszyscy pracujący w szczególnych warunkach mają prawo do emerytury pomostowej. Zgodnie z art. 32 konstytucji natomiast wszyscy obywatele są równi wobec prawa.

Obecnie emeryturę pomostową mogą dostać w szczególności osoby wykonujące ciężkie prace fizyczne, pracujące pod ziemią, na wodzie czy zimnym mikroklimacie. Z przywileju nie skorzystają jednak osoby pracujące w nocy, mimo iż według Międzynarodowej Organizacji Pracy to jedna z najniebezpieczniejszych form pracy.

Emerytura pomostowa nie przysługuje także nauczycielom zatrudnienionym w szkołach specjalnych, choć nauczyciele pracujący w zakładach poprawczych już pomostówkę otrzymają.

Jedynym kryterium przyznania emerytury pomostowej są wskazania medyczne. W związku z tym prawo do tego świadczenia mają osoby wykonujące konkretne prace, a nie całe grupy branżowe.

Według Trybunału Konstytucyjnego ustawa o emeryturach pomostowych jest jednak zgodna z konstytucją. Dopiero zniesienie czy ograniczenie prawa do wcześniejszej emerytury, które nabyto jeszcze przed wejściem w życie ustawy mogłoby naruszyć zasady konstytucyjne. Ponadto Trybunał uznał, że ograniczenie kręgu pracowników, którym przysługuje emerytura pomostowa idą w dobrym kierunku, z uwagi na przemiany demograficzne w kraju.