Warunki emerytur pomostowych
Warunki utraty prawa do emerytury pomostowej

Prawo do emerytur pomostowych ustaje z dniem:

  • poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 60 lat - w przypadku kobiet, 65 lat - w przypadku mężczyzn - jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • śmierci uprawnionego.

Warunki szczególne

Ustawa o emeryturach pomostowych definiuje prace szkodliwe.

Osoby  zatrudnione w szczególnych warunkach, muszą:


    • być narażeni na wyliczone w nowej ustawie czynniki ryzyka (definicję znajdziesz niżej),
    • pracować w szczególnych warunkach środowiska pracy, które są spowodowane siłami natury lub procesami technologicznymi, które – mimo profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej – stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające ich możliwości.
    • mieć ograniczoną możliwość pracy z powodu szybszego starzenia się organizmu jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego (standardowo 60–65 lat) w stopniu utrudniającym pracę na dotychczasowym stanowisku.