Warunki emerytur pomostowych
Warunki utraty prawa do emerytury pomostowej

Prawo do emerytur pomostowych ustaje z dniem:

  • poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 60 lat - w przypadku kobiet, 65 lat - w przypadku mężczyzn - jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • śmierci uprawnionego.

Czy emerytura pomostowa się opłaca?

Jeśli nie przejdziesz na emeryturę pomostową możesz wybrać, jak się okazuje bardziej opłacalną, emeryturę za pracę w szczególnych warunkach.


Na konto Funduszu Emerytur Pomostowych wpłynęło więcej pieniędzy niż się spodziewano, bo aż 190 mln zł, a na emerytury pomostowe przeszła mała ilość pracowników.

W grudniu 2010 roku niespełna 3300 osób pobiera emerytury pomostowe. Przewiduje się, że więcej osób korzysta z dotychczas obowiązujących przepisów i przechodzi na emeryturę, dzięki przepisom o zatrudnieniu w szczególnych warunkach.

Według związkowców ograniczenie przywilejów tak naprawdę nie miało sensu, budżet wytrzymałby nawet, gdyby większa liczna osób otrzymała pomostówki.

Z kolei pracodawcy nie chcą kwalifikować pracy jako tej wykonywanej w trudnych warunkach ze względu na podwyższone składki.

Liczba osób przechodzenia na emeryturę pomostową zwiększy się prawdopodobnie, gdy wyczerpią się możliwości przechodzenia na emeryturę na obecnych warunkach.