Warunki emerytur pomostowych
Warunki utraty prawa do emerytury pomostowej

Prawo do emerytur pomostowych ustaje z dniem:

  • poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 60 lat - w przypadku kobiet, 65 lat - w przypadku mężczyzn - jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • śmierci uprawnionego.

Prace w warunkach szczególnych

Wykaz rodzajów prac w warunkach szczególnych (urodzeni w latach 1949-68)1 Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali i ich wzbogacaniu

2 Prace udostępniające i eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych

3 Zalewanie form odlewniczych, transportowanie naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy) 

4 Ręczna obróbka wykańczająca odlewów: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz malowanie na gorąco 

5 Prace związane z bezpośrednią obsługą wielkich pieców oraz pieców stalowniczych i odlewniczych 

6 Prace murarskie w piecach hutniczych, odlewniczych, ceramicznych i bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych 

7 Prace przy ręcznym zestawianiu surowców i ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutach szkła 

8 Kucie ręczne w kuźniach 

9 Prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych 

10 Prace przy bezpośredniej obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie i dozorowanie pracy walców i samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów 

11 Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza i metali nieżelaznych 

12 Prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych 

13 Prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu 

14 Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjno-egzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie 

15 Prace przy ręcznym załadunku i wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi 

16 Prace przy ręcznym załadunku i rozładunku wyrobów ceramicznych 

17 Formowanie wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych

18 Prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu i szkliwieniu wyrobów ceramicznych 

19 Prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza. 

20 Prace nurka i kesoniarza 

21 Prace dokerów bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku

22 Prace rybaków morskich 

23 Prace na statkach żeglugi morskiej 

24 Prace na morskich platformach wiertniczych 

25 Prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych bezpośrednio przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 

26 Prace przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej, gazu ziemnego, siarki 

27 Prace przy obsłudze urządzeń wiertniczych w górnictwie otworowym siarki 

28 Spawanie łukowe lub cięcie termiczne w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.) 

29 Malowanie, nitowanie lub montowanie elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (jak wyżej) 

30 Prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników po substancjach niebezpiecznych 

31 Prace przy ręcznym układaniu asfaltu 

32 Prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem 

33 Prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór 

34 Prace bezpośrednio przy ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową.