Warunki emerytur pomostowych
Warunki utraty prawa do emerytury pomostowej

Prawo do emerytur pomostowych ustaje z dniem:

  • poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 60 lat - w przypadku kobiet, 65 lat - w przypadku mężczyzn - jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • śmierci uprawnionego.

Warunki do prawa do otrzymywania emerytury pomostowej

Pracujący w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze musi spełnić 7 warunków, by nabyć prawo do emerytury pomostowej (art. 4 u.e.p.).


pomostówkiJeśli pracownik jest kobietą, dostanie emeryturę pomostową, o ile:
* urodziła się po 31 grudnia 1948 r.,
* ma co najmniej 55 lat,
* ma co najmniej 15 lat stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
* udokumentuje co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy,
* przed 1 stycznia 1999 r. wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze określoną w art. 32 i art. 33 u.e.r.f.u.s,
* po 31 grudnia 2008 r. wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uwzględnioną w wykazie załączonym do u.e.p. w zał. 1 i 2.,
* rozwiązała stosunek pracy z pracodawcą.

Jeśli pracownik jest mężczyzną, dostanie emeryturę pomostowa, o ile:
* urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
* ma co najmniej 60 lat,
* ma co najmniej 15 lat stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
* udokumentuje co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy,
* przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze określoną w art. 32 i art. 33 u.e.r.f.u.s,
* po 31 grudnia 2008 r. wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uwzględniona w wykazie załączonym do u.e.p. w zał. 1 i 2,
* rozwiązał stosunek pracy z pracodawcą.