Wysokość emerytury pomostowej
Warunki utraty prawa do emerytury pomostowej

Prawo do emerytur pomostowych ustaje z dniem:

  • poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • osiągnięcia przez uprawnionego wieku: 60 lat - w przypadku kobiet, 65 lat - w przypadku mężczyzn - jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
  • śmierci uprawnionego.

Wysokość emerytur pomostowych

Emerytury pomostowe oblicza się jako równowartość kwoty, wyliczonej przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat.

emerytury pomostowePodstawą obliczenia emerytury pomostowej jest suma zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek na indywidualnym koncie ubezpieczonego, na ostatni dzień miesiąca, poprzedzający miesiąc, od którego rozpocznie się wypłata emerytury. Średnie dalsze trwanie życia wyliczamy stosując tablice trwania życia obowiązujące w dniu zgłoszenia wniosku o wcześniejszą emeryturę. Tablice trwania życia ukazują średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach. Ogłaszane są raz w roku, do 31 marca przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tablice trwania życia obowiązujące w od kwietnia 2009 r. do końca marca 2010 r. 

Emerytura pomostowa nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, wyliczonej zgodnie z ustawą o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.